ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

Мисия и визия

МИСИЯ

     Осигуряване на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и стимулиране на творческите заложби.

     Училището се стреми към висококваливицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодйствие срещу проявите на агресивност и насилие. Създаване на вътрешна потребност и умения за учене.

ВИЗИЯ

1. ОУХристо Ботев" ще запази своя облик и традиции.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с висококачествени педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни  програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потрбностите и интересите на учениците.

4. Ще приложим различните форми на обучение , заложени в новия ЗПУО - самосртоятелна, дневна, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложени, в нашата мисия приоритети.

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование ще  осигурим екип от висококвалифицирани специалисти.

7. Ще разработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, ОС и ученическото самоуправление.

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция от отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за рзвиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. В следващите години ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот като запазим столовото хранене.

10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще заълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на селото ни и на родината ни.