ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

Проект "Подкрепа за успех" - BG05M2OP001-2.011-0001

През месец октомври 2020г., в нашето училище стартира втораучебна година за работа по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта е насочена към намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование.

Сформираха се 2 групи с по 5 ученици, от VІІ клас, които имат пропуски и затруднения в обучението по математика и български език и литература. Едната група е с ръководител Спаска Попова – старши учител, преподавател по БЕЛ в гимназиален и прогимназиален етап. Другата група е с ръководител Райна Лазарова – преподавател по математика.

В началото на учебната година се идентифицираха системните пропуски на учениците при овладяване на учебното съдържание, водещи до незадоволителни резултати в обучението по БЕЛ и математика. Ръководителите оформиха необходимите документи, изготвиха тематична програма и график за работа. Поставиха си следните цели:

  • да се подпомогне усвояване на знания и умения, придобити чрез задължителната подготовка и преодоляване на пропуските;
  • да се съдейства за изграждане на устойчив интерес към двата общообразователни предмета, формиране на положителна мотивация за изучаването им;
  • придобиване на математическа компетентност, насочена към постигане на математическа и научна грамотност;
  • повишаване на нивото на грамотност и подпомагане на учениците за НВО по предметите след VІІ клас;
  • създаване на условия за повишаване потенциала на учениците;
  • създаване на условия за повишаване на възможностите на учениците за успешно завършване на основното образование.

Учениците и техните родителиоцениха труда и стремежа на учителите и на  ръководството на училището да подпомогне затрудняващите се ученици. Подготвиха се табла, разнообразни и занимателни задачи, участие в изяви на училищно ниво, с което се разнообразиха заложените в тематичните програми на групите часове.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.