ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември

Нормативни документи

Училищен механизъм в изпълнение на дейностите по ПМС 100 – 08.06.2018 г.

Прикачени документи

Програма за кариерно ориентиране
Правила за отпускане на стипендии
Програмна система за подготвителна група
Стратегия за развитие на ОбУ "Христо Ботев"
Правилник за вътрешния трудов ред
Годишен план
План за дейността на ученическия съвет през учебната 2021/22 година
Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система
Правилник за приемане и обучение на ученици в СФО
Форми на обучение в Обу Христо Ботев
Правила за приемане, предаване, ползване и съхранение на безплатните учебници- 2021- 2022
Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на ОбУ“Христо Ботев“ с. Семчиново през учебната 2020/2021 година
Програма за сътрудничество и взаимодействие с родители и факторите от социалната среда
Училищна програма за повишаване на грамотността
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи през учебната 2021/2022 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2021/2022 година
Мерки за повишаване на качеството на образование през учебната 2021/2022 година
Училищен спортен календар през учебната 2021/2022 година
Организация на възпитателния процес в ПДГ през учебната 2021/2022 година
Механизъм за противодействие на училищния тормоз
Етичен кодекс