ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M2OP001-5.001-0001

От 8 до 14.09.2021 г. в ОбУ“Христо Ботев“ се проведе обучение на ученици и родители по проект на МОН